Niezalogowany
zmień rozmiar:

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Szanowni Rodzice

 Drodzy Gimnazjaliści

 

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „NABO” – https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/. Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.


Dobry wybór to szansa na sukces!

Gimnazjalisto!

Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych w województwie warmińsko-mazurskim na rok szkolny 2018/2019 (w tym terminarz) określa Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych (link do zarządzenia).

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

Możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

         liceum ogólnokształcące,

         technikum,

         branżowa szkoła I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
w Olsztynie będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół . Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek         o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?


Harmonogram działań:

1)         możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną szkołą).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2)         nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

         wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

         zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

3)         jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny, pamiętaj, by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu kompetencji z języka.

4)         wybierając oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawdź w szkole, która prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

 

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce
w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

 UWAGA !

Złożenie wniosku o przyjęcie do:


         szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

         oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

jest możliwe w krótszym terminie niż do innych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.


Do w/w oddziałów wnioski można składać od 7maja do 18 maja do godz 15:00.


UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.


PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej
w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

     zaświadczenie lekarskie i opinia trenera - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas sportowych i mistrzostwa sportowego,

     zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),

     zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowników.

W terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

1.      świadectwo ukończenia gimnazjum,

2.      zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3.      zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

4.      dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.113.290.1274 Harmonogram ID: 648;