Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
(DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW
i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIAZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.


Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych (art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf), oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).


Kandydaci do oddziałów szkół ponadgimnazjalnych w szkole ponadpodstawowej prowadzonych przez Miasto Olsztyn mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają.


O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału wskazanego we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba punktów jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a nie kolejność wskazania określonego oddziału na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy gdy dany oddział został wskazany jako drugi lub kolejny, a drugi kandydat ten sam oddział wybrał jako pierwszy na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taka samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.


                                                                                                      UWAGA !

Złożenie wniosku o przyjęcie do:


         szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

         oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

  • oddziału PRE IB - matura międzynarodowa

jest możliwe w krótszym terminie niż do innych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.


Do w/w oddziałów wnioski można składać od 6 maja do 22 maja do godz 15:00.
UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.
Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;