Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)


od 7 maja 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

         szkoły ponadgimnazjalnej sportowej,

         szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego

w szkole ponadpodstawowej

ogólnodostępnej (art. 20a i 20h ust. 4 UoSO*),

         szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

(art. 20a i 20j ust. 1 UoSO*),

         szkoły innej niż ww, która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji (art. 20a i 20f ust. S UoSO*) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Przeprowadzenie:

         prób sprawności fizycznej
(art.
20h ust. 5 UoSO*),

         sprawdzianu kompetencji językowych
(art. 20j ust. 1 UoSO*),

         innych niż ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
(art. 20f ust. 5 UoSO*)

 

 

 

 

 

 

 

do 5 czerwca 2018 r.


4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
 którzy uzyskali pozytywne wyniki:

         prób sprawności fizycznej,

         sprawdzianu kompetencji językowych,

lub innych sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

do 8 czerwca 2018 r.
godz.12.00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.

do godz.15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności.
o których mowa w
art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 29 czerwca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez
 komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych  
kandydatów
niezakwalifikowanych

 2 lipca 2018 r.
godz. 11:00

8.

Wydanie przez szkołę
prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole -
w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 4 lipca 2018 r.

 

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata,
albo kandydata pełnoletniego,
woli przyjęcia w postaci:

- przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły - pkt 5,

- w przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2018 r.

do godz 15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*) z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

11 lipca 2018 r.
  godz. 12:00* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

 

Pamiętaj, że powyższe terminy zostały określone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
i przestrzeganie ich jest Twoim obowiązkiem.

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 781;