Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV Liceum Ogólnokształcące

Adres: Józefa Piłsudskiego 56
10-450 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Lech Przybylski
Strona WWW: 4lo.olsztyn.pl
E-mail: liceum@4lo.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Olsztynie znane jest :
 • z wysokiego poziomu nauczania, pozwalającego na bardzo dobre przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego oraz do studiów wyższych

 • z życzliwego podejścia do uczniów


INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE- IV LO
IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zostało powołane do życia 01.09.1975 r.decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, W „dwudzieste urodziny” 21 października 1995 roku nasze liceum otrzymało imię Marii Skłodowskiej – Curie. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców uczniów IV LO. Z tej też okazji odbył się I Zjazd Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego. 

Nasze liceum nie miało przeszłości ani tradycji, kształtowało swój dorobek od podstaw. Niemal od początku należy do czołówki olsztyńskich liceów ogólnokształcących. Słynie nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale ze znakomitej atmosfery pracy i pełnego życzliwości stosunku do młodzieży.
Ważnym momentem w dziejach szkoły było wprowadzenie od maja 1996 egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminem wstępnym na wybrane kierunki UWM. Za naszym przykładem poszły inne licea w Olsztynie, a później w województwie.


SZKOŁA DZISIAJ


Szkoła wspomaga rozwój indywidualny ucznia, wspomaga rozwój zdolności, talentów jednej grupy uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów potrzebujących pomocy przy równoczesnym rozwoju ich zainteresowań.
O dobrym przygotowaniu absolwentów do egzaminu maturalnego świadczą wysoka lub 100% zdawalność matury i wysokie wyniki uczniów z tego egzaminu. 
W ostatnich latach – średnie wyniki maturalne uczniów z pisemnych  egzaminów  maturalnych obowiązkowych wynosiły:
 • w 2018 r. – 75,8%
 • w 2017 r. - 76,1%
 • w 2016r.- 75,4%,
 • w 2015r. – 78,13%, 
 • w 2015r.- 77,2%.
W rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce(opracowanym przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą":
 • w 2018r., w 2017 r., w 2016r i  w 2015r.uzyskała tytuł SREBRNEJ Szkoły zajmuąc 90 miejsce w kraju pośród 500 liceów
 • w 2014r. – uzyskała tytuł ZŁOTEJ Szkoły zajmując 94 miejsce w kraju pośród 500 liceów ,
 • w 2013 uzyskała tytuł SREBRNEJ Szkoły
 1. w 2013r  uzyskała Certyfikat Innowacyjnej Szkoły,
 2. zaś w 2012 r. u zyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez MEN.
  Uczniowie IV LO od wielu lat uczestniczą w rejsach żeglarskich po Morzu Adriatyckim i jeziorach WarmiiW szkole działa klub żeglarski. 

  W grudniu 2005 r. sztandar naszego liceum został odznaczony medalem „PROMEMORIA” za kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego. Po raz kolejny podobne odznaczenie otrzymaliśmy w 2007 r. i 2009 r.
Celami szkoły są:
 1. wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające samorealizację oraz zaspokojenie aspiracji zawodowych
 2. stymulowanie rozwoju osobowości ucznia w kierunku pożądanych postaw moralnych, społecznych, rodzinnych, patriotycznych a w tym min.:
 3. wdrożyć do samodzielnego uczenia, wyposażyć w umiejętność korzystania ze źródeł informacji i jej przetwarzania, podejmowania działań przedsiębiorczych 
 • wyzwolić potrzebę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności,postaw kreatywnych wobec wyzwań współczesności
 • rozbudzać potrzeby intelektualne i aspiracje w planowaniu swojego rozwoju/kariery
 • ukształtować człowieka odczuwającego wieź z tradycją, przywiązanie do wolności i demokracji,
Szkoła realizuje w/w cele opracowując programy działań dydaktycznych i wychowawczych, których treści mają głownie charakter nowatorski w formie projektów edukacyjnych min. wielotematyczny projekt "Po wiedzę i rozwój zdolności" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozwija zainteresowania i motywuje uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym i międzynarodowym oraz zawodach sportowych,
IV LO
 • odkrywa i wspiera rozwój talentów,
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wychowanie ku wartościom.
 • zaprasza nowych uczniów.
W bieżącym roku szkolnym w IV LO w 16 oddziałach kształci się 443 uczniów.
Nad rozwojem i edukacją naszej młodzieży pracuje 54 nauczycieli (90% kadry to nauczyciele dyplomowani; 75% nauczycieli posiada kwalifikacje egzaminatora między innymi wszyscy poloniści i wszyscy nauczyciele języków obcych).
W szkole uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz psychologa.
Uczniowie mogą też uczestniczyć w zajęciach z dysleksji i dysortografii oraz w zajęciach rozwijających zdolności uczniów.
 Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych ( wyposażone w nowy sprzęt ze środków UE), 
- odbywają się liczne zajęcia z innych przedmiotów dodatkowo.
W IV LO funkcjonuje dziennik elektroniczny.
W budynku mieści się sala gimnastyczna, zmodernizowana siłownia, biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnia, w której dostępne jest dla uczniów multimedialne centrum informacyjne. Na terenie szkoły jest również siłownia zewnętrzna oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.
Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych  (jedna z nich wyposażona w nowy sprzęt ze środków UE); w miarę potrzeb, odbywają się również zajęcia z innych przedmiotów (np.j.obcych).
W IV LO - aktywnie działa samorząd uczniowski – który bardzo prężnie rozwija „życie szkolne kolegów”.
Funkcjonuje także gabinet pielęgniarski i stomatologiczny.
Uczniowie maję do swojej dyspozycji indywidualne szafki oraz mogą korzystać z bufetu szkolnego lub dystrybutorów napojów. Infrastruktura szkoły podlega ciągłej modyfikacji, co poprawia komfort pracy i nauki.

Oferta:

1a - oddział z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii, fizyki (ukierunkowanie BIOLOGICZNO – CHEMICZNE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów medycznych, farmaceutycznych, zdrowia publicznego oraz na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym (m.in. biotechnologia).

 Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Biologicznej , Chemicznej –  o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wykonują prace badawcze z biologii, które prezentowane są m.in. w formie posteru na wystawach.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

 Zajęcia z biologii, chemii, ochrony środowiska prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i SANEPID-u – które również odbywają się  na terenie tych instytucji.


1b - z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki, języka obcego (ukierunkowanie GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNO-JĘZYKOWE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów uczelni ekonomicznych, a także uniwersyteckich realizujących zagadnienia ekonomiczne , geografię, kartografię, gospodarkę przestrzenną itp.

W oddziale realizującym ten kierunek rozszerzenia, podstawy przedsiębiorczości prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

 Prowadzenie są nadobowiązkowe zajęcia z EKONOMII w PRAKTYCE, które polegają na zarządzaniu przez młodzież własnym MINIPRZEDSIĘBIORSTWEM.

Zajęcia z matematyki i geografii z geodezją prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Geograficznej i  Ekonomicznej o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowie  mogą  wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

W ramach działania Klubu Podróżnika- organizowane są cykliczne międzynarodowe Rajdy Żeglarskie.


1c -  z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy

o społeczeństwie (ukierunkowanie HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: prawniczych, politologicznych i filologicznych.

W oddziale realizującym ten kierunek kształcenia przewidziane jest uczestnictwo młodzieży w programie EDUKACJI FILMOWEJ I TEATRALNEJ, DZIENNIKARSKIEJ a także w Szkolnym Klubie Dyskusyjnym – INTERLOKUTOR, podejmującym tematy z różnych dziedzin; literatury, filmu, teatru i filozofii.

Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady z Języka Polskiego, Historii, Wiedzy o Społeczeństwie  – o zasięgu ogólnopolskim i innych konkursów przedmiotowych a także artystycznych.

Zajęcia z literatury, nauki o języku i historii prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a artystyczne- przez aktorów Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie.


1d, 1e - dwa oddziały z rozszerzonym zakresem nauczania, matematyki, fizyki, informatyki (ukierunkowanie MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów politechnicznych (np. mechatronika, elektronika, elektromechanika, telekomunikacja) oraz na kierunkach uniwersyteckich takich jak matematyka, informatyka, fizyka.

W ramach rozwijania zainteresowań i zdobywania kompetencji, uczniowie mogą uczestniczyć w kołach informatycznych, matematycznych, fizycznych – przygotowujących do konkursów i olimpiad  o zasięgu ogólnopolskim: Olimpiady Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, i Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia  przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych i programowania.

Zajęcia z matematyki i fizyki prowadzone są przez pracowników naukowych 

w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


1f - oddział z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii, j.angielski  (ukierunkowanie BIOLOGICZNO – CHEMICZNO-JĘZYKOWE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów medycznych, farmaceutycznych, zdrowia publicznego oraz na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym (m.in. biotechnologia).

 Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Biologicznej , Chemicznej –  o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wykonują prace badawcze z biologii, które prezentowane są m.in. w formie posteru na wystawach.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

 Zajęcia z biologii, chemii, ochrony środowiska prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i SANEPID-u – które również odbywają się  na terenie tych instytucji.


Zajęcia dodatkowe :

W szkole prowadzone są różne formy zajęć umożliwiające młodzieży rozwój zainteresowań:

 • zajęcia pozalekcyjne jako koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze
 • olimpiady, sesje naukowe, debaty, seminaria, konkursy,
 • spektakle teatralne, koncerty,
 • wernisaże, wystawy,
 • zawody sportowe.

Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań „pod okiem” pracowników naukowych UW-M w Olsztynie w

 pracowniach i laboratoriach uniwersyteckich i podczas lekcji.

Od wielu lat nasza szkoła prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami

w Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Francji – ze szczególnym uwzględnieniem wymian uczniowskich.

Na stałe do programu wpisały się zajęcia dydaktyczne:

 1. w Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach,
 2. na Forum Kapitałowo -Bankowe i Giełdę Papierów Wartościowych.
 3. wyjazdy uczniów na obozy kajakowe i żeglarskie (Warmia, Mazury, Chorwacja).

Zapraszamy do naszej szkoły, bo nauka jest czymś bardzo pięknym! (Maria Skłodowska-Curie)Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
A BIOLOGICZNO – CHEMICZNY Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia,chemia,fizyka.
Nauczane języki obce:
1) j. angielski
2) j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
B GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNO-JĘZYKOWY Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, j. obcy
Nauczane języki obce:
1) j. angielski
2) j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
C HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Nauczane języki obce:
1) j. angielski
2) j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
D,E MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNY Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka.
Nauczane języki obce:
1) j. angielski
2) j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
60
F BIOLOGICZNO – CHEMICZNO-JĘZYKOWY Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia,chemia,język angielski.
Nauczane języki obce:
1) j. angielski
2) j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;