Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 1

Adres: Wojska Polskiego 17
10-224 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Arkadiusz Gnoza
Strona WWW: www.zss.olsztyn.pl
E-mail: zss@zss.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Technikum nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie, szkoły z wieloletnimi tradycjami. Technikum nr 1 jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego - pierwszej szkoły technicznej na Warmii i Mazurach utworzonej po II wojnie światowej. Państwowe Liceum Komunikacyjne rozpoczęło działalność 10 września 1945 roku. W piwnicach budynku oraz dwóch barakach uruchomiono warsztaty szkolne. Rok szkolny 1951/1952 był pierwszym, w którym zaczęło funkcjonować 4-letnieTechnikum Samochodowe. Z dniem 1 września 1990 roku przywrócono Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej o 5-letnim cyklu kształcenia. Technikum nr 1 o 4-letnim cyklu nauczania w Zespole Szkół Samochodowych zostało powołane 30 stycznia 2002 roku. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły było zmodernizowanie i doposażenie warsztatów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011. Teraz są one przykładem nowoczesności w swojej branży. Technikum nr 1 dostosowało swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy, co daje absolwentom gwarancję zatrudnienia. Umożliwia też uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia na uczelniach wyższych. Po ukończeniu szkoły może kontynuować naukę w szkołach policealnych. Partnerami szkoły w kształceniu są firmy: Mercedes-Benz Auto Idea, Przewozy Regionalne, Polskie Linie Kolejowe, DBK, Renault. Uczniowie Technikum nr 1 najlepiej w kraju i województwie warmińsko-mazurskim zdają egzaminy zawodowe. Nasi uczniowie zdobywają również stypendia Prezesa Rady Ministrów . Biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych zawodach sportowych oraz olimpiadach technicznych i przedmiotowych. Wiele sukcesów nasi uczniowie osiągają w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej, Ogólnopolskim Konkursie" Zarządzanie firmą JA TITAN" oraz Warmińsko-Mazurskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. Młodzież uczestniczy w różnych projektach i programach związanych z edukacją kulturalną np.: " Ze sztuką na Ty ", "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej", edukacją zdrowotną oraz w projektach, które umożliwiają doskonalenie umiejętności zawodowych.  W szkole realizowane są  projekty: "Do pracy z kwalifikacjami", w ramach, którego uczniowie nabywają umiejętności spawalnicze metodami TIG/MAG, odbywają praktyki zawodowe i staże, "ZSS - szkoła z przyszłością", w ramach, którego zdobywają uprawnienia: lakiernika, blacharza, na koparko-ładowarkę, prawo jazdy kategorii A2 oraz poznają  hybrydowe układy napędowe. Szkoła współpracuje z Motoklubem Olsztyn, współorganizując rajdy samochodowe, mistrzostwa Polski i Europy w motokrosie. Sędziowie Motoklubu - uczniowie szkoły - delegowani są do współpracy przy organizacji imprez motorowych oraz innych klubów w Olsztynie i w całej Polsce. Wielu uczniów i absolwentów realizuje swoje marzenia, jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnych rajdach samochodowych i motokrosowych. Szkoła współpracuje również ze Stacją Krwiodawstwa. Współpracując z PCK uczniowie - wolontariusze niosą pomoc ludziom starszym i potrzebującym. Uczniowie angażują się w liczne akcje charytatywne, które organizowane są w szkole, np. w akcję "Świąteczna paczka" w akcję zbiórki odzieży dla osób bezdomnych, akcję wspierania chorego dziecka, zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Ich celem jest m.in. wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie szkoły wyjeżdżają na targi motoryzacyjne do Ostródy, Poznania oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Niemiec. Zwiedzają wiodące fabryki samochodów w Polsce i Europie.

UWAGA!
Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do Technikum nr 1 musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badanie otrzymasz po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły. Badanie jest bezpłatne.
Oferta:
W roku szkolnym 2019/2020 kandydatom do Technikum Nr 1 proponujemy:

kl. 1 ATG, kl. 1 BTG  zawód technik pojazdów samochodowych
Jest to zawód umożliwiający rozwój motoryzacyjnych pasji. Absolwenci mogą między innymi przeprowadzać renowację zabytkowych aut, tuning pojazdów, mogą brać udział w rajdach samochodowych.
Po zdobyciu kwalifikacji:
-obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych albo obsługa, diagnozowanie  oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
absolwent otrzymuje dyplom technika pojazdów samochodowych i może podjąć pracę na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy w nowoczesnych i doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes-Benz Auto Idea. Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności w czasie praktyk zawodowych, które trwają 4 tygodnie i odbywają się w renomowanych firmach samochodowych. Uczniowie korzystają również z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
W klasach tych w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i fizyka.
kl. 1 STG zawód technik spedytor
Jest to zawód cieszący się dużą popularnością w kraju i poza jego granicami. Wiąże się z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi z całego świata.
Po zdobyciu kwalifikacji:
- organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
absolwent otrzymuje dyplom technika spedytora i może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe, może tez podjąć pracę, jako specjalista do spraw sprzedaży i logistyki. Do wykonywania tych zadań uczniowie przygotowują się w czasie różnorodnych zajęć zawodowych teoretycznych, zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w czasie praktyk zawodowych, które odbywać się będą w renomowanych firmach.
W klasie tej w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i geografia.

kl. 1 KTG zawód technik transportu kolejowego
Jest to zawód gwarantujący zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach i zakładach transportu kolejowego. Firmy kolejowe zapewniają swoim pracownikom: opiekę socjalną, nagrody motywacyjne i za długoletnia pracę, deputat węglowy, karty FIP, zniżki na przejazdy pociągami 99% .
Po zdobyciu kwalifikacji:
- organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
- planowanie i realizacja przewozów kolejowych
absolwent otrzymuje dyplom technika transportu kolejowego i może podjąć pracę na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego, dyspozytora, manewrowego, konduktora, kasjera biletowo - bagażowego, kierownika pociągu.
W klasie tej w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka i geografia.
Partnerami szkoły w kształceniu uczniów są Polskie Linie Kolejowe i Przewozy Regionalne. Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzą  fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców. Dobrzy uczniowie, deklarujący chęć pracy na kolei otrzymują stypendia w wysokości:  II klasa - 250,00 zł miesięcznie, III klasa - 350 zł miesięcznie, IV klasa - 450 zł

kl. 1 BKG zawód technik budownictwa kolejowego
Jest to zawód, którego kształcenie odbywa się w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi. Wybranie tego zawodu gwarantuje zdobycie pracy w prężnie działających przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach transportu kolejowego, jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych lub zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.

Po zdobyciu kwalifikacji:
-organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,
-organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania,      
absolwent otrzymuje tytuł technika budownictwa kolejowego. Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik budownictwa kolejowego absolwent opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.                                                       
                                                                                                                                 

                                                                                                                                             


Zajęcia dodatkowe :
​​Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. Odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz zajęcia sportowe, które dają możliwości doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis stołowy oraz rozwoju sprawności lekkoatletycznej. Realizowane są zajęcia przygotowujące do rozwoju zawodowego, prowadzenia własnej firmy. Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, uczniowie uczęszczają np. na kursy obsługi wózków widłowych, spawania, na szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych kategorii E, biorą udział w projektach: "Do pracy z kwalifikacjami" i "ZSS - szkoła z przyszłością".Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 ATG-BTG TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH rozszerzona: matematyka, fizyka.


Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
60
1 BKG TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO rozszerzona: matematyka, fizyka.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1 KTG TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO rozszerzona: matematyka, geografia

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1 STG TECHNIK SPEDYTOR rozszerzona: matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;