Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 3

Adres: Al. M.J.Piłsudskiego 61
10-449 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Kaliszuk
Strona WWW: http://www.zsmeolsztyn.pl
E-mail: szkola@zsmeolsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Opis placówki


ORGANIZACJA SZKOŁY I BAZA DYDAKTYCZNA

Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie to szkoła kształcąca w zawodach branży mechaniczno - elektrycznej. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum nr 3 oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3. Dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami uczniowie już w trakcie kształcenia w szkole mają możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy w najbardziej znanych i renomowanych firmach, zakładach i przedsiębiorstwach na terenie miasta Olsztyna i w regionie. „Energetyk” jest organizatorem wojewódzkich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych w branży mechanicznej ("Mistrz Kodowania CNC") i elektrycznej ("Energetyk 2018"), otwierających uczniom możliwość konfrontacji teoretycznej wiedzy zawodowej z praktyką w formie konkurencji zespołowej. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych są każdego roku uczestnikami ogólnopolskich konkursów zawodowych, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Wśród uczniów szkoły są także zdobywcy mistrzostw miasta, regionu i województwa w piłce ręcznej i lekkiej atletyce. Wyniki uczniów osiągane w konkursach, zawodach i olimpiadach są dumą szkoły. Uczniowie „Energetyka” uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach, wyróżniając się w tym obszarze znacząco na tle średniej krajowej i wojewódzkiej. Absolwenci szkoły są doskonałymi i bardzo cenionymi fachowcami na rynku pracy. Każdy uczeń po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy może liczyć na zatrudnienie.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy al. M.J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: sekretariat szkoły, pokój dyrektora szkoły, pokój wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sala konferencyjna. pokój pedagoga szkolnego, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna oraz sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny. W budynku warsztatów szkolnych przy al. M. J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: pokój kierownika warsztatów szkolnych, pokój nauczycielski, pracownie dydaktyczne i park maszynowy wyposażone w specjalistyczne urządzenia i maszyny oraz mała sala gimnastyczna.

WARSZTATY SZKOLNE
1. W warsztatach szkolnych realizowana jest praktyczna nauka zawodu powiązana ściśle z produkcją wyrobów i usługami przemysłowymi. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się w następujących działach:
• rozdzielnia robót
• obróbka ręczna z działem spawalniczym
• obróbka cieplna i plastyczna
• obróbka mechaniczna - krajalnia
• obróbka mechaniczna - tokarki
• obróbka mechaniczna - frezarki
• obróbka mechaniczna - szlifierki
• narzędziownia
• maszyny elektryczne
• instalacje elektryczne
• montaż mechaniczny
• montaż elektryczny
• remonty mechaniczne
• remonty elektryczne
• kontrola jakości

2. Pracownie elektrotechniki i elektroniki
Szkoła posiada także pracownie elektrotechniki i elektroniki, które wyposażone są w stanowiska pomiarowe - stoły laboratoryjne zasilane napięciem przemiennym, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. W każdej pracowni znajduje się stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, współpracujące z drukarką i ze skanerem oraz projektorem multimedialnym. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w pracowni elektrotechniki i elektroniki uczniowie zapoznają się z prawami elektrotechniki oraz działaniem i zastosowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, a także podstawowych elementów i układów elektronicznych. Uczą się pomiarów wielkości elektrycznych z zastosowaniem popularnych przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki analogowe, multimetry czy zaawansowanego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy, testery).

3.Pracownie mechaniczne
W pracowni obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem: EdgeCam, SinuTrain, ZERO-CNC.

PARTNERZY SZKOŁY

PRACODAWCY
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie przykłada dużą wagę do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami i pracodawcami. Formami współdziałania szkoły z firmami i zakładami w zakresie kształcenia uczniów są pokazy, szkolenia, seminaria, konferencje z udziałem młodzieży i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe, praktyki i staże zawodowe, a także zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technologii, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i zajęcia praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. Pracodawcy wspierają działalność szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, modernizacji i uzupełniania bazy dydaktycznej szkoły, fundowania nagród i stypendiów dla uczniów oraz współfinansowania działań promocyjnych ZSM - E. Firmy i zakłady biorą aktywny udział w życiu szkoły m.in. w zakresie organizacji konkursów i przedsięwzięć szkolnych, opiniowania programów nauczania, a także poszerzania oferty edukacyjnej Zespołu. Współpraca szkoły z pracodawcami pozwala na rzetelne przygotowanie absolwentów szkoły do wykonywania zadań zawodowych na rynku pracy, rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie kształcenia w szkole, stworzenie możliwości dalszego rozwoju i awansu zawodowego, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość osiągania sukcesów w życiu zawodowym, a tym samym wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SZKOŁY, UCZELNIE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE
Zespół Szkół realizuje zadania statutowe szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań szkoły można wyróżnić: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Fundacja na rzecz dzieci z chorobami i wadami serca „Serduszko”, Caritas, Bank Żywności, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja „Laurentius”, PCK, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, Światowy Związek Żołnierzy AK i wiele innych.
Oferta:
W roku szkolnym 2018/2019 w ZSM-E będą kontynuowane innowacje pedagogiczne:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY MUNDUROWEJ
- innowacja adresowana jest do oddziału klasy pierwszej w zawodzie technik mechanik i jest odpowiedzią na zainteresowania i oczekiwania młodzieży. W oddziale technik mechanik - "Bezpieczeństwo narodowe - przygotowanie do służby mundurowej" - znajdą swoje miejsce uczniowie, których pasją są m.in. militaria, wojskowość, policja, straż pożarna, samoobrona, sztuki walki i strzelectwo. Młodzież będzie przygotowana do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach resortowych i podjęcia pracy w służbach mundurowych. Młodzi technicy mechanicy będą stanowili ponadto wykwalifikowaną kadrę, która zabezpieczy zaplecze specjalistyczne służb. Szczególny nacisk będzie kładziony na wychowanie w duchu patriotyzmu z uwzględnieniem tradycji kultury polskiej oraz kształtowanie postawy odwagi, honoru i szacunku do drugiego człowieka.


NAUKA PROGRAMOWANIA

- innowacja adresowana jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. W ramach informatyki oraz przedmiotów zawodowych takich jak programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie oraz programy symulacyjne w elektrotechnice uczniowie będą zdobywać umiejętność programowania, stanowiącą podstawę do rozwoju kluczowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, wyrażania swoich myśli i ich prezentacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, kształtowania umiejętności kreatywnego, algorytmicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy projektowej z użyciem nowoczesnych środków. Zajęcia te będą stymulowały rozwój intelektualny i rozwijały zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W Technikum młodzież kształci się w następujących zawodach:

Technik elektryk
Technik mechanik

Nauka w technikum trwa cztery lata. W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości.

TECHNIK ELEKTRYK
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk potrafi:
- wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
- zaprojektować proste układy elektryczne
- prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych
- planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej
- dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne
- wykonać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych
- zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych
- dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
- oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze

           Zawody, do wykonywania których upoważniony jest
          posiadacz dyplomu

        Perspektywa zatrudnienia

 • technik elektryk
 • monter instalacji elektrycznych
 • asystent projektanta instalacji elektrycznych
 • pracownik utrzymania ruchu
 • pracownik gospodarki elektroenergetycznej
 • automatyk
 • technik ds. pomiarów
 • pracownik kontroli technicznej w zakładach
 • zakłady energetyczne
 • biura projektowe
 • elektrownie
 • sieci elektroenergetyczne
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne


TECHNIK MECHANIK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik potrafi:
- organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
- przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług
- projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
- instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji
- sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń

          Zawody, do wykonywania których upoważniony jest
          posiadacz dyplomu

       Perspektywa zatrudnienia

 • technik mechanik
 • monter konstrukcji mechanicznych
 • asystent projektanta konstrukcji mechanicznych
 • pracownik utrzymania ruchu
 • technik ds. pomiarów
 • pracownik kontroli technicznej w zakładach
 • pracownik nadzoru procesu wytwarzania urządzeń
 • pracownik technologii procesów produkcyjnych
 • zakłady przemysłowe
 • biura projektowe
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny
 • pracownie badawcze
 • przemysł stoczniowy
 • przemysł kolejowy
 • budownictwo


DODATKOWE UPRAWNIENIA I KURSY
Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach udziału specjalistycznych kursach zawodowych realizowanych m.in. dzięki projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to m.in.:
- komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
- nadzór i eksploatacja urządzeń i instalacji do 1kV,
- obsługa wózków widłowych,
- spawanie TIG i MAG,
- obsługa obrabiarek CNC,
- programowanie sterowników PLC.

Dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uczniowie uczestniczą cyklicznie w konferencjach branżowych, a także mają możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień, niezwykle ważnych w realizacji zadań zawodowych.
Od roku 2015 szkoła otwiera się na kształcenie ustawiczne w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w obszarze mechanicznym i elektrycznym. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są adresowane do osób dorosłych, a także uczniów szkoły, którzy ukończyli 18 lat. Udział w kursie umożliwia uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nauka w ramach tej formy kształcenia jest bezpłatna.

Zajęcia dodatkowe :
​W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Uczniowie rozwijają swoje pasje w szkolnych kołach młodego elektryka SEP i młodego mechanika SIMP Uczestniczą w konkursach zawodowych i ogólnokształcących organizowanych tak w szkole jak i w innych placówkach. Szczególnie cieszą nas wyniki konkursów, których jesteśmy gospodarzami - takich jak Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2018” oraz Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Kodowania CNC.

Uczniowie Energetyka osiągają sukcesy w sporcie. Mamy bardzo dobrą drużynę reprezentującą szkołę w piłce ręcznej. Nasi uczniowie są mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego szkół ponagimanazjalnych w piłce recznej. Młodzież ZSM–E odnosi sukcesy także w innych dziedzinach sportu takich jak siatkówka czy siatkówka plażowa. Sukcesem zakończyły się dla nas również Ogólnopolskie Zawody Smoczych Łodzi.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie biorą udział w zbiórkach żywności, solidaryzują się z chorymi i potrzebującymi pomocy, czego przykładem są akcje krwiodawstwa i aktywna współpraca z Fundacją Serduszko, która działa na rzecz dzieci z chorobami serca.
Nauczyciele w ZSM-E współpracują z wieloma instytucjami wspierającymi proces wychowawczy. Szczególnie ważna jest współpraca szkoły z Zarządem Krajowym Związku Piłsudczyków RP i Światowym Związkiem Żołnierzy AK, która zaowocowała powstaniem szkolnego Koła Historycznego im. Armii Krajowej. Cenna jest również współpraca w Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela, która owocuje uczestnictwem naszej młodzieży w wielu projektach i programach edukacyjnych.

ZSM – E to szkoła, która odnosi sukcesy. Została uhonorowana medalami SEP i SIMP oraz Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP na Sztandar.
Nasza placówka oferuje profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną tym uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje, które są pomocą dla młodzieży w procesie edukacyjnym.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1EA, 1EBS TECHNIK ELEKTRYK 1 Ea - Technik Elektryk, 1 Ebs - Technik Elektryk - innowacja "Piłka ręczna - wychowanie przez sport"

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
60
1MA, 1MBM TECHNIK MECHANIK 1Ma - Technik Mechanik, 1Mbm - Technik Mechanik innowacja "Bezpieczeństwo narodowe - przygotowanie do służby mundurowej"

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
60

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 656;