Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 3

Adres: Al. M.J.Piłsudskiego 61
10-449 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Chamerska
Strona WWW: http://www.zsmeolsztyn.pl
E-mail: szkola@zsmeolsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:
Opis placówki

 

ORGANIZACJA SZKOŁY I BAZA DYDAKTYCZNA

Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie to szkoła kształcąca w zawodach branży mechaniczno - elektrycznej. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum nr 3 oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3. Dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami uczniowie już w trakcie kształcenia w szkole mają możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy w najbardziej znanych i renomowanych firmach, zakładach i przedsiębiorstwach na terenie miasta Olsztyna i w regionie. „Energetyk” jest organizatorem wojewódzkich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych w branży mechanicznej ("Mistrz Kodowania CNC") i elektrycznej ("Energetyk 2019"), otwierających uczniom możliwość konfrontacji teoretycznej wiedzy zawodowej z praktyką w formie konkurencji zespołowej. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych są każdego roku uczestnikami ogólnopolskich konkursów zawodowych, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Wśród uczniów szkoły są także zdobywcy mistrzostw miasta, regionu i województwa w piłce ręcznej i lekkiej atletyce. Wyniki uczniów osiągane w konkursach, zawodach i olimpiadach są dumą szkoły. Uczniowie „Energetyka” uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach, wyróżniając się w tym obszarze znacząco na tle średniej krajowej i wojewódzkiej. Absolwenci szkoły są doskonałymi i bardzo cenionymi fachowcami na rynku pracy. Każdy uczeń po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy może liczyć na zatrudnienie.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy al. M.J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: sekretariat szkoły, pokój dyrektora szkoły, pokój wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sala konferencyjna. pokój pedagoga szkolnego, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna oraz sale dydaktyczne wyposażone
w sprzęt multimedialny. W budynku warsztatów szkolnych przy al. M. J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: pokój kierownika warsztatów szkolnych, pokój nauczycielski, pracownie dydaktyczne i park maszynowy wyposażone w specjalistyczne urządzenia i maszyny oraz mała sala gimnastyczna.

 

 WARSZTATY SZKOLNE

1. W warsztatach szkolnych realizowana jest praktyczna nauka zawodu powiązana ściśle
z produkcją wyrobów i usługami przemysłowymi. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się w następujących działach i pracowniach:

 • rozdzielnia robót
 • obróbka ręczna z działem spawalniczym
 • obróbka cieplna i plastyczna
 • obróbka mechaniczna – krajalnia
 • obróbka mechaniczna – tokarki
 • obróbka mechaniczna – frezarki
 • obróbka mechaniczna – szlifierki
 • narzędziownia
 • pracownia wentylacji
 • pracownia klimatyzacji
 • maszyny elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • montaż mechaniczny
 • montaż elektryczny
 • remonty mechaniczne
 • remonty elektryczne
 • kontrola jakości

2. Pracownie elektrotechniki i elektroniki

Szkoła posiada także pracownie elektrotechniki i elektroniki, które wyposażone są w stanowiska pomiarowe - stoły laboratoryjne zasilane napięciem przemiennym, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. W każdej pracowni znajduje się stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, współpracujące z drukarką i ze skanerem oraz projektorem multimedialnym. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w pracowni elektrotechniki i elektroniki uczniowie zapoznają się z prawami elektrotechniki oraz działaniem i zastosowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, a także podstawowych elementów i układów elektronicznych. Uczą się pomiarów wielkości elektrycznych z zastosowaniem popularnych przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki analogowe, multimetry czy zaawansowanego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy, testery).

3.Pracownie mechaniczne

W pracowni obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem: EdgeCam, SinuTrain, ZERO-CNC.

 

PARTNERZY SZKOŁY

PRACODAWCY

 Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie przykłada dużą wagę do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami i pracodawcami. Formami współdziałania szkoły z firmami i zakładami w zakresie kształcenia uczniów są pokazy, szkolenia, seminaria, konferencje z udziałem młodzieży i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe, praktyki i staże zawodowe, a także zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technologii, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i zajęcia praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. Pracodawcy wspierają działalność szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, modernizacji i uzupełniania bazy dydaktycznej szkoły, fundowania nagród i stypendiów dla uczniów oraz współfinansowania działań promocyjnych ZSM - E. Firmy i zakłady biorą aktywny udział w życiu szkoły m.in. w zakresie organizacji konkursów i przedsięwzięć szkolnych, opiniowania programów nauczania, a także poszerzania oferty edukacyjnej Zespołu. Współpraca szkoły z pracodawcami pozwala na rzetelne przygotowanie absolwentów szkoły do wykonywania zadań zawodowych na rynku pracy, rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie kształcenia w szkole, stworzenie możliwości dalszego rozwoju i awansu zawodowego, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość osiągania sukcesów w życiu zawodowym, a tym samym wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SZKOŁY, UCZELNIE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE

Zespół Szkół realizuje zadania statutowe szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań szkoły można wyróżnić: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Fundacja na rzecz dzieci z chorobami i wadami serca „Serduszko”, Caritas, Bank Żywności, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja „Laurentius”, PCK, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, Światowy Związek Żołnierzy AK i wiele innych.
Oferta:

W Technikum młodzież kształci się w następujących zawodach:

Technik elektryk
Technik mechanik

Technik chłodnictwa i klimatyzacji  NOWOŚĆ !!!

Nauka w technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum trwa 4 lata. W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk potrafi:

 • wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych
 • planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej
 • dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne
 • wykonać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych
 • zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • technik elektryk
 • monter instalacji elektrycznych
 • asystent projektanta instalacji elektrycznych
 • pracownik utrzymania ruchu
 • pracownik gospodarki elektroenergetycznej
 • automatyk
 • technik ds. pomiarów
 • pracownik kontroli technicznej w zakładach
 • zakłady energetyczne
 • biura projektowe
 • elektrownie
 • sieci elektroenergetyczne
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne

 

TECHNIK MECHANIK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik potrafi:

 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług
 • projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
 • instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • technik mechanik
 • monter konstrukcji mechanicznych
 • asystent projektanta konstrukcji mechanicznych
 • pracownik utrzymania ruchu
 • technik ds. pomiarów
 • pracownik kontroli technicznej w zakładach
 • pracownik nadzoru procesu wytwarzania urządzeń
 • pracownik technologii procesów produkcyjnych
 • zakłady przemysłowe
 • biura projektowe
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny
 • pracownie badawcze
 • przemysł stoczniowy
 • przemysł kolejowy
 • budownictwo

 

 

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI       NOWOŚĆ !!!

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik chłodnictwa
i klimatyzacji potrafi:

 • montować i uruchamiać urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła,
 • oceniać stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • obsługiwać i przeprowadzać konserwację urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
 • dokonywać naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
 • organizować prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
 • określić przyczyny uszkodzeń urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dokonać ich naprawy.

  Zawody, do wykonywania których upoważniony
  jest posiadacz dyplomu

  Perspektywa zatrudnienia

  • monter linii chłodniczych i instalacji klimatyzacyjnych,
  • pracownik serwisu urządzeń chłodniczych
   i klimatyzacyjnych,
  • monter komór chłodniczych i mroźni,
  • pracownik serwisu klimatyzacji samochodowych
  • przedsiębiorstwa budowlane 
   i instalacyjne,
  • serwisy urządzeń chłodniczych 
   i klimatyzacyjnych,
  • zakłady produkujące urządzenia chłodnicze
   i klimatyzacyjne,
  • zakłady przetwórstwa spożywczego,
  • serwisy samochodowe

   
  Zajęcia dodatkowe :
  DODATKOWE UPRAWNIENIA I KURSY

  Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach udziału specjalistycznych kursach zawodowych realizowanych m.in. dzięki projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to m.in.:

  • komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
  • nadzór i eksploatacja urządzeń i instalacji do 1kV,
  • obsługa wózków widłowych,
  • spawanie TIG i MAG,
  • obsługa obrabiarek CNC,
  • programowanie sterowników PLC,

  Dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uczniowie uczestniczą cyklicznie w konferencjach branżowych, a także mają możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień, niezwykle ważnych w realizacji zadań zawodowych.

  Od roku 2015 szkoła otwiera się na kształcenie ustawiczne w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w obszarze mechanicznym i elektrycznym. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są adresowane do osób dorosłych, a także uczniów szkoły, którzy ukończyli 18 lat. Udział w kursie umożliwia uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nauka w ramach tej formy kształcenia jest bezpłatna.

  W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Uczniowie rozwijają swoje pasje w szkolnych kołach młodego elektryka SEP i młodego mechanika SIMP Uczestniczą w konkursach zawodowych i ogólnokształcących organizowanych tak w szkole jak i w innych placówkach. Szczególnie cieszą nas wyniki konkursów, których jesteśmy gospodarzami - takich jak Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019” oraz Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Kodowania CNC.

  Uczniowie Energetyka osiągają sukcesy w sporcie. Mamy bardzo dobrą drużynę reprezentującą szkołę w piłce ręcznej. Nasi uczniowie są mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego szkół ponagimanazjalnych w piłce ręcznej. Młodzież ZSM–E odnosi sukcesy także w innych dziedzinach sportu takich jak siatkówka czy siatkówka plażowa.

  Młodzież naszej szkoły uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie solidaryzują się z chorymi i potrzebującymi pomocy, czego przykładem jest aktywna współpraca z Fundacją Serduszko, Fundacją Nasza Przyszłość czy Domem Pomocy „Arka”.

  Nauczyciele w ZSM-E współpracują z wieloma instytucjami wspierającymi proces wychowawczy. Szczególnie ważna jest współpraca szkoły z Zarządem Krajowym Związku Piłsudczyków RP i Światowym Związkiem Żołnierzy AK, która zaowocowała powstaniem szkolnego Koła Historycznego im. Armii Krajowej. Cenna jest również współpraca z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela, która owocuje uczestnictwem naszej młodzieży w wielu projektach i programach edukacyjnych.

  ZSM – E to szkoła, która odnosi sukcesy. Została uhonorowana medalami SEP i SIMP oraz Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP na Sztandar.

  Nasza placówka oferuje profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną tym uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje, które są pomocą dla młodzieży w procesie edukacyjnym.
  Dostępne miejsca:

  Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
  1 CG TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 1CG Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
  30
  1EAG, 1EBG TECHNIK ELEKTRYK 1 EaG, 1 EbG - Technik Elektryk,

  Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
  60
  1MAG TECHNIK MECHANIK 1MaG - Technik Mechanik

  Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
  30

  Przykładowe zdjęcia:

  Mapa

  Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;