Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Adres: J. Piłsudskiego 61
10-449 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Ewa Kaliszuk
Strona WWW: http://www.zsmeolsztyn.pl
E-mail: szkola@zsmeolsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Opis placówki

ORGANIZACJA SZKOŁY I BAZA DYDAKTYCZNA
Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie to szkoła kształcąca w zawodach branży mechaniczno - elektrycznej. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum nr 3 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3. Dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami uczniowie już w trakcie kształcenia w szkole mają możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy w najbardziej znanych i renomowanych firmach, zakładach i przedsiębiorstwach na terenie miasta Olsztyna i w regionie. „Energetyk” jest organizatorem wojewódzkich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych w branży mechanicznej ("Mistrz Kodowania CNC") i elektrycznej ("Energetyk 2018"), otwierających uczniom możliwość konfrontacji teoretycznej wiedzy zawodowej z praktyką w formie konkurencji zespołowej. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych są każdego roku uczestnikami ogólnopolskich konkursów zawodowych, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Wśród uczniów szkoły są także zdobywcy mistrzostw miasta, regionu i województwa w piłce ręcznej i lekkiej atletyce. Wyniki uczniów osiągane w konkursach, zawodach i olimpiadach są dumą szkoły. Uczniowie „Energetyka” uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach, wyróżniając się w tym obszarze znacząco na tle średniej krajowej i wojewódzkiej. Absolwenci szkoły są doskonałymi i bardzo cenionymi fachowcami na rynku pracy. Każdy uczeń po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy może liczyć na zatrudnienie.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy al. M.J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: sekretariat szkoły, pokój dyrektora szkoły, pokój wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sala konferencyjna. pokój pedagoga szkolnego, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna oraz sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny. W budynku warsztatów szkolnych przy al. M. J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: pokój kierownika warsztatów szkolnych, pokój nauczycielski, pracownie dydaktyczne i park maszynowy wyposażone w specjalistyczne urządzenia i maszyny oraz mała sala gimnastyczna.

WARSZTATY SZKOLNE
1. W warsztatach szkolnych realizowana jest praktyczna nauka zawodu powiązana ściśle z produkcją wyrobów i usługami przemysłowymi. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się w następujących działach:
• rozdzielnia robót
• obróbka ręczna z działem spawalniczym
• obróbka cieplna i plastyczna
• obróbka mechaniczna - krajalnia
• obróbka mechaniczna - tokarki
• obróbka mechaniczna - frezarki
• obróbka mechaniczna - szlifierki
• narzędziownia
• maszyny elektryczne
• instalacje elektryczne
• montaż mechaniczny
• montaż elektryczny
• remonty mechaniczne
• remonty elektryczne
• kontrola jakości

2. Pracownie elektrotechniki i elektroniki
Szkoła posiada także pracownie elektrotechniki i elektroniki, które wyposażone są w stanowiska pomiarowe - stoły laboratoryjne zasilane napięciem przemiennym, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. W każdej pracowni znajduje się stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, współpracujące z drukarką i ze skanerem oraz projektorem multimedialnym. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w pracowni elektrotechniki i elektroniki uczniowie zapoznają się z prawami elektrotechniki oraz działaniem i zastosowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, a także podstawowych elementów i układów elektronicznych. Uczą się pomiarów wielkości elektrycznych z zastosowaniem popularnych przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki analogowe, multimetry czy zaawansowanego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy, testery).

3. Pracownie mechaniczne
W pracowni obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem: EdgeCam, SinuTrain, ZERO-CNC.

PARTNERZY SZKOŁY

PRACODAWCY
Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie przykłada dużą wagę do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami i pracodawcami. Formami współdziałania szkoły z firmami i zakładami w zakresie kształcenia uczniów są pokazy, szkolenia, seminaria, konferencje z udziałem młodzieży i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe, praktyki i staże zawodowe, a także zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technologii, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i zajęcia praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. Pracodawcy wspierają działalność szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, modernizacji i uzupełniania bazy dydaktycznej szkoły, fundowania nagród i stypendiów dla uczniów oraz współfinansowania działań promocyjnych ZSM - E. Firmy i zakłady biorą aktywny udział w życiu szkoły m.in. w zakresie organizacji konkursów i przedsięwzięć szkolnych, opiniowania programów nauczania, a także poszerzania oferty edukacyjnej Zespołu. Współpraca szkoły z pracodawcami pozwala na rzetelne przygotowanie absolwentów szkoły do wykonywania zadań zawodowych na rynku pracy, rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie kształcenia w szkole, stworzenie możliwości dalszego rozwoju i awansu zawodowego, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość osiągania sukcesów w życiu zawodowym, a tym samym wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SZKOŁY, UCZELNIE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE
Zespół Szkół realizuje zadania statutowe szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań szkoły można wyróżnić: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Fundacja na rzecz dzieci z chorobami i wadami serca „Serduszko”, Caritas, Bank Żywności, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja „Laurentius”, PCK, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, Światowy Związek Żołnierzy AK i wiele innych.
Oferta:
W roku szkolnym 2018/2019 w ZSM-E będzie kontynuowana innowacja pedagogiczna:

NAUKA PROGRAMOWANIA
- innowacja adresowana jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie elektromechanik i operator obrabiarek skrawających. W ramach informatyki oraz przedmiotów zawodowych takich jak programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie oraz programy symulacyjne w elektrotechnice uczniowie będą zdobywać umiejętność programowania, stanowiącą podstawę do rozwoju kluczowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, wyrażania swoich myśli i ich prezentacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, kształtowania umiejętności kreatywnego, algorytmicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy projektowej z użyciem nowoczesnych środków. Zajęcia te będą stymulowały rozwój intelektualny i rozwijały zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie się realizacja innowacji pedagogicznej:

PIŁKA NOŻNA – DROGA DO KARIERY

- innowacja umożliwi realizację pasji sportowych poprzez rozwijanie umiejętności gry w piłkę nożną  przy jednoczesnym kształceniu zawodowym na poziomie szkoły branżowej w zawodach cenionych na rynku pracy: elektryk, elektromechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Aktywny udział uczniów w zajęciach będzie kształtował całą gamę cech motorycznych takich jak siła, szybkość, koordynacja ruchowa i gibkość, uczył myślenia oraz rozwijał poczucie obowiązku i systematyczności. Innowacja pedagogiczna będzie dobrą i ciekawą alternatywą wobec innych form spędzania wolnego czasu.W Branżowej Szkole I Stopnia młodzież kształci się w następujących zawodach:

Elektryk NOWOŚĆ!
Elektromechanik
Operator obrabiarek skrawających


Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Przed ukończeniem nauki w szkole uczeń zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

ELEKTRYK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk potrafi:
 • wykonywać instalacje elektryczne
 • wykonywać badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia w instalacjach elektrycznych
 • dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej
 • obsługiwać urządzenia energoelektroniczne
 • dobierać i instalować aparaturę chroniącą instalację i urządzenia elektryczne przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

          Zawody, do wykonywania których upoważniony jest
          posiadacz dyplomu

         Perspektywa zatrudnienia

 • elektroinstalator
 • elektryk budowlany
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
 • monter instalacji elektrycznych
 • monter automatyki przemysłowej

 • zakłady wykonawstwa elektrycznego
 • zakłady produkcyjne w branży elektrycznej
 • zakłady produkcyjne w branży elektrotechnicznej
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy
 • zakłady przemysłowe

ELEKTROMECHANIK
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektromechanik potrafi:
 • wykonywać montaż mechaniczny i elektryczny maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dokonywać przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji zasilających i sygnalizacyjnych
 • wykonywać naprawy główne maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwować i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • sprawdzać poprawność działania maszyn i urządzeń elektrycznych

          Zawody, do wykonywania których upoważniony jest
          posiadacz dyplomu

      Perspektywa zatrudnienia

 • monter maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
 • pracownik serwisu urządzeń dźwigowych
 • monter silników elektrycznych
 • diagnosta urządzeń elektrycznych
 • monter instalacji elektrycznych
 • monter sieci elektroenergetycznych
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady energetyczne
 • serwisy elektronarzędzi
 • zakłady naprawiające silniki elektryczne
 • przemysł maszynowy
 • budowy sieci energetycznych
 • zakłady diagnostyki maszyn elektrycznych


OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie potrafi:
 • odczytywać rysunek techniczny dotyczący elementu przewidzianego do obróbki
 • zaplanować obróbkę przedmiotu na obrabiarce CNC
 • napisać program obróbki przedmiotu
 • sprawdzać program na symulatorze
 • przesyłać program na obrabiarkę
 • dokonywać analizy i oceny jakości wyrobu
 • uruchamiać produkcję wyrobu

           Zawody, do wykonywania których upoważniony jest
           posiadacz dyplomu

       Perspektywa zatrudnienia

 • operator maszyn sterowanych numerycznie
 • programista obrabiarek sterowanych numerycznie
 • pracownik kontroli jakości
 • pracownik technologii CNC
 • pracownik wyspecjalizowanych linii produkcyjnych
 • tester programów maszyn sterowanych numerycznie
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcyjne w branży metalowej
 • zakłady produkcyjne w branży elektrotechnicznej
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy


DODATKOWE UPRAWNIENIA I KURSY
Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach udziału specjalistycznych kursach zawodowych realizowanych m.in. dzięki projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to m.in.:
 • komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
 • nadzór i eksploatacja urządzeń i instalacji do 1kV,
 • obsługa wózków widłowych,
 • spawanie TIG i MAG,
 • obsługa obrabiarek CNC,
 • programowanie sterowników PLC.

Dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uczniowie uczestniczą cyklicznie w konferencjach branżowych, a także mają możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień, niezwykle ważnych w realizacji zadań zawodowych.
Od roku 2015 szkoła otwiera się na kształcenie ustawiczne w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w obszarze mechanicznym i elektrycznym. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są adresowane do osób dorosłych, a także uczniów szkoły, którzy ukończyli 18 lat. Udział w kursie umożliwia uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nauka w ramach tej formy kształcenia jest bezpłatna.


Zajęcia dodatkowe :
​W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Uczniowie rozwijają swoje pasje w szkolnych kołach młodego elektryka SEP i młodego mechanika SIMP Uczestniczą w konkursach zawodowych i ogólnokształcących organizowanych tak w szkole jak i w innych placówkach. Szczególnie cieszą nas wyniki konkursów, których jesteśmy gospodarzami - takich jak Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2016” oraz Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Kodowania CNC, w których nasi uczniowie zdobyli pierwsze miejsca, dystansując konkurencję.
Uczniowie Energetyka osiągają sukcesy w sporcie. Mamy bardzo dobrą drużynę reprezentującą szkołę w piłce ręcznej. Nasi uczniowie są mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego szkół ponagimanazjalnych w piłce recznej. Młodzież ZSM – E odnosi sukcesy także w innych dziedzinach sportu takich jak siatkówka czy siatkówka plażowa. Sukcesem zakończyły się dla nas również Ogólnopolskie Zawody Smoczych Łodzi.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie biorą udział w zbiórkach żywności, solidaryzują się z chorymi i potrzebującymi pomocy, czego przykładem są akcje krwiodawstwa i aktywna współpraca z Fundacją Serduszko, która działa na rzecz dzieci z chorobami serca.
Nauczyciele w ZSM - E współpracują z wieloma instytucjami wspierającymi proces wychowawczy. Szczególnie ważna jest współpraca szkoły z Zarządem Krajowym Związku Piłsudczyków RP i Światowym Związkiem Żołnierzy AK, która zaowocowała powstaniem szkolnego Koła Historycznego im. Armii Krajowej. Cenna jest również współpraca w Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela, która owocuje uczestnictwem naszej młodzieży w wielu projektach i programach edukacyjnych.
ZSM – E to szkoła, która odnosi sukcesy. Została uhonorowana medalami SEP i SIMP oraz Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP na Sztandar.
Nasza placówka oferuje profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną tym uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje, które są pomocą dla młodzieży w procesie edukacyjnym.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1ELB ELEKTRYK 1 elb - Elektryk

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1EMB ELEKTROMECHANIK 1 emb - Elektromechanik - innowacja "nauka programowania w zawodzie elektromechanik"

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1OSB OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 1 osb - Operator obrabiarek skrawających - innowacja "Nauka programowania w zawodzie operator obrabiarek skrawających"

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 656;