Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Adres: J. Piłsudskiego 61
10-449 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Chamerska
Strona WWW: http://www.zsmeolsztyn.pl
E-mail: szkola@zsmeolsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:
Opis placówki

ORGANIZACJA SZKOŁY I BAZA DYDAKTYCZNA

Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie to szkoła kształcąca w zawodach branży mechaniczno - elektrycznej. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum nr 3 oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3. Dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami uczniowie już w trakcie kształcenia w szkole mają możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy w najbardziej znanych i renomowanych firmach, zakładach i przedsiębiorstwach na terenie miasta Olsztyna i w regionie. „Energetyk” jest organizatorem wojewódzkich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych w branży mechanicznej ("Mistrz Kodowania CNC") i elektrycznej ("Energetyk 2019"), otwierających uczniom możliwość konfrontacji teoretycznej wiedzy zawodowej z praktyką w formie konkurencji zespołowej. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych są każdego roku uczestnikami ogólnopolskich konkursów zawodowych, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Wśród uczniów szkoły są także zdobywcy mistrzostw miasta, regionu i województwa w piłce ręcznej i lekkiej atletyce. Wyniki uczniów osiągane w konkursach, zawodach i olimpiadach są dumą szkoły. Uczniowie „Energetyka” uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach, wyróżniając się w tym obszarze znacząco na tle średniej krajowej i wojewódzkiej. Absolwenci szkoły są doskonałymi i bardzo cenionymi fachowcami na rynku pracy. Każdy uczeń po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy może liczyć na zatrudnienie.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w dwóch budynkach. W budynku głównym przy al. M.J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: sekretariat szkoły, pokój dyrektora szkoły, pokój wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sala konferencyjna. pokój pedagoga szkolnego, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna oraz sale dydaktyczne wyposażone
w sprzęt multimedialny. W budynku warsztatów szkolnych przy al. M. J. Piłsudskiego 61 mieszczą się: pokój kierownika warsztatów szkolnych, pokój nauczycielski, pracownie dydaktyczne i park maszynowy wyposażone w specjalistyczne urządzenia i maszyny oraz mała sala gimnastyczna.

 

WARSZTATY SZKOLNE

1. W warsztatach szkolnych realizowana jest praktyczna nauka zawodu powiązana ściśle
z produkcją wyrobów i usługami przemysłowymi. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się w następujących działach i pracowniach:

·         rozdzielnia robót

·         obróbka ręczna z działem spawalniczym

·         obróbka cieplna i plastyczna

·         obróbka mechaniczna – krajalnia

·         obróbka mechaniczna – tokarki

·         obróbka mechaniczna – frezarki

·         obróbka mechaniczna – szlifierki

·         narzędziownia

·         pracownia wentylacji

·         pracownia klimatyzacji

·          maszyny elektryczne

·         instalacje elektryczne

·          montaż mechaniczny

·          montaż elektryczny

·         remonty mechaniczne

·         remonty elektryczne

·         kontrola jakości

2. Pracownie elektrotechniki i elektroniki

Szkoła posiada także pracownie elektrotechniki i elektroniki, które wyposażone są w stanowiska pomiarowe - stoły laboratoryjne zasilane napięciem przemiennym, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. W każdej pracowni znajduje się stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, współpracujące z drukarką i ze skanerem oraz projektorem multimedialnym. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w pracowni elektrotechniki i elektroniki uczniowie zapoznają się z prawami elektrotechniki oraz działaniem i zastosowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, a także podstawowych elementów i układów elektronicznych. Uczą się pomiarów wielkości elektrycznych z zastosowaniem popularnych przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki analogowe, multimetry czy zaawansowanego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy, testery).

3.Pracownie mechaniczne

W pracowni obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) uczniowie mają do dyspozycji komputery z oprogramowaniem: EdgeCam, SinuTrain, ZERO-CNC.

 

PARTNERZY SZKOŁY

PRACODAWCY

Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie przykłada dużą wagę do współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami i pracodawcami. Formami współdziałania szkoły z firmami i zakładami w zakresie kształcenia uczniów są pokazy, szkolenia, seminaria, konferencje z udziałem młodzieży i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe, praktyki i staże zawodowe, a także zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i technologii, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i zajęcia praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. Pracodawcy wspierają działalność szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, modernizacji i uzupełniania bazy dydaktycznej szkoły, fundowania nagród i stypendiów dla uczniów oraz współfinansowania działań promocyjnych ZSM - E. Firmy i zakłady biorą aktywny udział w życiu szkoły m.in. w zakresie organizacji konkursów i przedsięwzięć szkolnych, opiniowania programów nauczania, a także poszerzania oferty edukacyjnej Zespołu. Współpraca szkoły z pracodawcami pozwala na rzetelne przygotowanie absolwentów szkoły do wykonywania zadań zawodowych na rynku pracy, rozwijanie wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie kształcenia w szkole, stworzenie możliwości dalszego rozwoju i awansu zawodowego, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość osiągania sukcesów w życiu zawodowym, a tym samym wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SZKOŁY, UCZELNIE, STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE

Zespół Szkół realizuje zadania statutowe szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wśród partnerów w tym zakresie działań szkoły można wyróżnić: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Fundacja na rzecz dzieci z chorobami i wadami serca „Serduszko”, Caritas, Bank Żywności, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja „Laurentius”, PCK, Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, Światowy Związek Żołnierzy AK i wiele innych.
Oferta:

W Branżowej Szkole I Stopnia młodzież kształci się w następujących zawodach:


Elektryk
Elektromechanik
Operator obrabiarek skrawających
Ślusarz NOWOŚĆ!!!!
Mechanik-monter maszyn i urządzeń NOWOŚĆ!!!!

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Przed ukończeniem nauki w szkole uczeń zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

ELEKTRYK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk potrafi:

 • wykonywać instalacje elektryczne
 • wykonywać badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia w instalacjach elektrycznych
 • dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej
 • obsługiwać urządzenia energoelektroniczne
 • dobierać i instalować aparaturę chroniącą instalację i urządzenia elektryczne przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • elektroinstalator
 • elektryk budowlany
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
 • monter instalacji elektrycznych
 • monter automatyki przemysłowej
 • zakłady wykonawstwa elektrycznego
 • zakłady produkcyjne w branży elektrycznej
 • zakłady produkcyjne w branży elektrotechnicznej
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy
 • zakłady przemysłowe


ELEKTROMECHANIK

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektromechanik potrafi:

 • wykonywać montaż mechaniczny i elektryczny maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dokonywać przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji zasilających i sygnalizacyjnych
 • wykonywać naprawy główne maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwować i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne
 • sprawdzać poprawność działania maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • monter maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
 • pracownik serwisu urządzeń dźwigowych
 • monter silników elektrycznych
 • diagnosta urządzeń elektrycznych
 • monter instalacji elektrycznych
 • monter sieci elektroenergetycznych
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady energetyczne
 • serwisy elektronarzędzi
 • zakłady naprawiające silniki elektryczne
 • przemysł maszynowy
 • budowy sieci energetycznych
 • zakłady diagnostyki maszyn elektrycznych

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie potrafi:

 • odczytywać rysunek techniczny dotyczący elementu przewidzianego do obróbki
 • zaplanować obróbkę przedmiotu na obrabiarce CNC
 • napisać program obróbki przedmiotu
 • sprawdzać program na symulatorze
 • przesyłać program na obrabiarkę
 • dokonywać analizy i oceny jakości wyrobu
 • uruchamiać produkcję wyrobu

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • operator maszyn sterowanych numerycznie
 • programista obrabiarek sterowanych numerycznie
 • pracownik kontroli jakości
 • pracownik technologii CNC
 • pracownik wyspecjalizowanych linii produkcyjnych
 • tester programów maszyn sterowanych numerycznie
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcyjne w branży metalowej
 • zakłady produkcyjne w branży elektrotechnicznej
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy

 

ŚLUSARZ   NOWOŚĆ!!!!

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ślusarz potrafi:

 • wykonywać elementy maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • wykonywać połączenia metali przez nitowanie, spawanie, lutowanie, zgrzewanie,
 • wykonywać prace z zakresu regulacji i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi, czytać i interpretować rysunki wykonawcze i złożeniowe,
 • wykonywać szkice części maszyn i mechanizmów

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • ślusarz konstrukcji stalowych,
 • ślusarz urządzeń komunalnych,
 • ślusarz sprzętu domowego,
 • ślusarz samochodowy,
 • ślusarz wyrobów artystycznych.
 • zakłady produkcyjne wszystkich branż,
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady usługowe,
 • przemysł maszynowy,
 • budownictwo.


MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ    NOWOŚĆ!!!! 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń potrafi:

 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • wykonywać i naprawiać typowe części maszyn,
 • przeprowadzać przeglądy techniczne maszyn i urządzeń,
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • kontrolować maszyny i urządzenia po naprawie,
 • regulować i ustawiać pracę maszyn i urządzeń według określonych parametrów eksploatacyjnych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony
jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

 • monter maszyn,
 • pracownik serwisu maszyn i urządzeń,
 • monter linii produkcyjnych,
 • pracownik prototypowni,
 • pracownik utrzymania ruchu.
 • zakłady przemysłu metalowego
  i maszynowego,
 • przedsiębiorstwa obsługowo – naprawcze,
 • zakłady regeneracji części, maszyn i urządzeń,
 • zakłady produkcyjne.Zajęcia dodatkowe :
DODATKOWE UPRAWNIENIA I KURSY

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. T. Kościuszki w Olsztynie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach udziału specjalistycznych kursach zawodowych realizowanych m.in. dzięki projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to m.in.:

 •  komputerowe wspomaganie projektowania CAD,
 • nadzór i eksploatacja urządzeń i instalacji do 1kV,
 • obsługa wózków widłowych,
 • spawanie TIG i MAG,
 • obsługa obrabiarek CNC,
 • programowanie sterowników PLC,

Dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uczniowie uczestniczą cyklicznie w konferencjach branżowych, a także mają możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień, niezwykle ważnych w realizacji zadań zawodowych.

Od roku 2015 szkoła otwiera się na kształcenie ustawiczne w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w obszarze mechanicznym i elektrycznym. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są adresowane do osób dorosłych, a także uczniów szkoły, którzy ukończyli 18 lat. Udział w kursie umożliwia uzyskanie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nauka w ramach tej formy kształcenia jest bezpłatna.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Uczniowie rozwijają swoje pasje w szkolnych kołach młodego elektryka SEP i młodego mechanika SIMP Uczestniczą w konkursach zawodowych i ogólnokształcących organizowanych tak w szkole jak i w innych placówkach. Szczególnie cieszą nas wyniki konkursów, których jesteśmy gospodarzami - takich jak Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019” oraz Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Kodowania CNC.

Uczniowie Energetyka osiągają sukcesy w sporcie. Mamy bardzo dobrą drużynę reprezentującą szkołę w piłce ręcznej. Nasi uczniowie są mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego szkół ponagimanazjalnych w piłce ręcznej. Młodzież ZSM–E odnosi sukcesy także w innych dziedzinach sportu takich jak siatkówka czy siatkówka plażowa.

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie solidaryzują się z chorymi i potrzebującymi pomocy, czego przykładem jest aktywna współpraca z Fundacją Serduszko, Fundacją Nasza Przyszłość czy Domem Pomocy „Arka”.

Nauczyciele w ZSM-E współpracują z wieloma instytucjami wspierającymi proces wychowawczy. Szczególnie ważna jest współpraca szkoły z Zarządem Krajowym Związku Piłsudczyków RP i Światowym Związkiem Żołnierzy AK, która zaowocowała powstaniem szkolnego Koła Historycznego im. Armii Krajowej. Cenna jest również współpraca z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela, która owocuje uczestnictwem naszej młodzieży w wielu projektach i programach edukacyjnych.

ZSM–E to szkoła, która odnosi sukcesy. Została uhonorowana medalami SEP i SIMP oraz Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP na Sztandar.

Nasza placówka oferuje profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną tym uczniom, którzy jej potrzebują. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje, które są pomocą dla młodzieży w procesie edukacyjnym.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 SLG ŚLUSARZ 1 slG Ślusarz

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1ELG ELEKTRYK 1 elG - Elektryk

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1EMG ELEKTROMECHANIK 1 emG - Elektromechanik

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1MMG MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 1mmG Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1OSG OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 1 osG - Operator obrabiarek skrawających

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;